Princ a žába

8
 min
5
+
Otevřít v Readmio

Fantazie lidí nezná hranic, čehož důkazem je i tento starý lidový příběh. Pohádka o králi, který se neuměl rozhodnout, komu ze svých dvou synů předá královské žezlo. Rozhodl se tedy pověřit je třemi úkoly, a ten, který tyto úkoly zvládne lépe, dostane celé království.

Tuhle pohádku si můžete zdarma
stáhnout jako PDF
a vytisknout. V aplikaci Readmio máte tuto možnost u každé pohádky.
Princ a žába
QR kód
Oskenujte QR kód k otevření příběhu v aplikaci

Bylo jednou jedno království, v němž panoval starý král. Měl sice dva syny – Ivana a Vasila, ale nedokázal se rozhodnout, kterému z nich odevzdá po smrti svoje žezlo.

Jednoho dne si je zavolal k sobě a oznámil jim: „Synové moji, dám vám tři úkoly a ten, kdo se s nimi lépe vypořádá, dostane království. Vaším prvním úkolem bude jít za svými nevěstami a donést mi od nich nejhezčí šátek, jaký mají.“

Vasila úkol potěšil, protože měl krásnou nevěstu s bohatým šatníkem, a tak se rovnou rozběhl za ní. Ale Ivan zůstal smutný. Neměl žádnou nevěstu, a tedy neměl šátek od koho získat. Potuloval se po královské zahradě a přemýšlel, jak splnit otcův úkol. Sedl si pod strom, když tu najednou spatřil na kameni žábu.

„Proč jsi tak smutný, mládenče?” ptá se ho žába.

„Ach, otec má velké království a odevzdá ho tomu synovi, který k jeho spokojenosti splní tři úkoly. A já hned ten první nedokážu splnit. Mám donést co nejhezčí šátek od svojí milé, jenže já žádnou milou nemám,“ povzdechl si Ivan.

„Netrap se tak, Ivane, pojď se mnou,“ řekla žába a skákala pryč.

Ivan ji tedy následoval.

Žába ho zavedla do jeskyně a poprosila ho, aby sem nanosil vodu. Kdysi tu totiž bylo jezírko, které už dávno vyschlo. Ivan neváhal a nanosil tolik vody, kolik se tam vešlo. Když práci dokončil, žába vytáhla ten nejhezčí šátek, jaký kdy viděl. Ivan poděkoval a utíkal se šátkem radostně domů.

Starý král viděl, že oba synové už nedočkavě čekají, aby předvedli, jak splnili svoje první úkoly. Starší syn Vasil vytáhl krásný šátek plný vzorů.

Král ho pochválil a říká mu: „To je opravdu velmi pěkný šátek, hezčí jsem ještě opravdu neviděl.“

Potom však Ivan ukázal králi svůj šátek, který mu dala žába, a celá komnata se od takové krásy přímo rozzářila. Král musel uznat, že Ivanův šátek byl rozhodně hezčí.

Hned však zadal synům druhý úkol. „Jděte za svými nevěstami a doneste mi od nich ten nejhezčí prsten, jaký mají,“ zněl další králův úkol.

Vasil okamžitě vyběhl za svojí milou a požádal ji o ten nejhezčí prsten, jaký měla. Ivan zase jen smutně bloudil po královské zahradě, protože neměl žádnou milou, která by mu dala prsten. Když tu opět spatřil žábu, které vláčel vodu do jezírka v jeskyni.

Ta k němu i tentokrát promluvila: „Co jsi tak smutný, mládenče?“

„Ach, ani druhý úkol nedokážu splnit. Mám přinést ten nejhezčí prsten od svojí milé. Jenže, jak už víš, já milou nemám,“ povzdechl si Ivan.

„Netrap se už, Ivane, pojď se mnou,“ řekla žába a Ivan ji znovu následoval. Žába ho opět zavedla do té samé jeskyně a poprosila ho, aby tentokrát nanosil dřevo z lesa. Ivan neváhal, narubal v lese dřevo a nanosil ho tolik, kolik si žába řekla. Potom mu podala ten nejhezčí prsten, jaký kdy viděl. Šťastný Ivan žábě poděkoval a běžel domů.

Bratři se opět setkali v královské komnatě, aby otci předvedli, jak splnili svoje druhé úkoly. Starší syn Vasil odevzdal králi velmi pěkný zlatý prsten, který byl vykládaný červenými rubíny.

Král ho pochválil a říká: „Nu, velmi pěkný prsten to je.“

Nato Ivan vybral z kapsy svůj prsten, který měl od žáby, a všechny doslova oslepil lesk a krása, kterou prsten vyzařoval. Král hned ohodnotil, že Ivanův prsten je ten nejhezčí, jaký kdy viděl.

Následně zadal synům jejich poslední úkol: „Jděte za svými nevěstami a přiveďte je s sebou. Království dám tomu, kdo mi představí hezčí nevěstu.“ Takto tedy zněl třetí úkol. Starší syn Vasil nadšeně vyběhl za svojí milou, aby ji přivedl k otci.

Ivan znovu zamířil do královské zahrady, smutně se procházel a v duchu přemýšlel: „Žába mi dala nejhezčí šátek na světě, dala mi i prsten, který svojí krásou rozzářil celou královskou komnatu, ale jak by mi mohla dát překrásnou nevěstu?“

Najednou k němu přiskočila žába a do třetice se ho ptá: „Co jsi tak smutný, mládenče?“ Ivan si povzdechl a říká: „Ach, třetí úkol je ze všech nejtěžší. Mám králi představit svoji nevěstu. A království dostane ten z nás, jehož milá je hezčí. Ale já nemám žádnou nevěstu.“

Pojď se mnou,“ odvětila žába a Ivana opět zavedla do jeskyně. „Když jsem tě prosila o vodu, jezírko si úplně naplnil. Když jsem tě prosila o dřevo, nanosil si ho spoustu. Teď tě prosím, vezmi si mě do dlaní a polib mě.“

Ivan jen nechápavě sledoval, o co ho žába žádá. Ale když už ochotně vyhověl jejím předešlým přáním, rozhodl se, že splní i toto třetí. A tak vzal žábu do rukou, přiložil si dlaně ke rtům, zavřel oči a žábu políbil. Z ničeho nic země zaduněla, celou jeskyni rozzářily blesky, a když polekaný Ivan otevřel oči, stála před ním nejhezčí dívčina, jakou kdy viděl.

Byla jsem zakletá do žáby a vysvobodit mě mohl jedině polibek od mládence s dobrým srdcem," povídá krásná dívčina, „a ten, kdo mě vysvobodí, mě může dostat za ženu i s celým mým královstvím.“

Šťastný Ivan zavedl svoji novou nevěstu do královské komnaty, aby ji představil otci. Byla nádherná. Pravda, také Vasilova nevěsta byla velmi pěkná a elegantní, ale Ivanova ji ve všem předčila. Otec byl spokojený, že si oba synové vybrali dobré ženy a už už šel království svěřit Ivanovi, když ho ten přerušil. Otci poděkoval a rozhodl se, že se vzdá království ve prospěch staršího bratra Vasila a odejde vládnout do království svojí nevěsty.

A tak všichni spokojeně a v lásce žili ve svých královstvích, dokud neumřeli.

Tento a další příběhy najdete v Readmio

... celý příběh najdete v Readmio

Readmio je aplikace plná dětských pohádek oživených zvuky, které reagují na váš hlas. Spousta pohádek je zdarma, nové přidáváme každý týden.

Download from App StoreDownload from Google Play